Brand Future Valuation #01 รู้หรือยัง ธุรกิจยุค 4.0 คืออะไร?

วันนี้คุณรู้หรือยังว่า ธุรกิจยุค 4.0 คืออะไร?

ในการทำธุรกิจยุค 4.0 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันที่ยั่งยืน หนึ่งในกิจกรรมทางธุรกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ คือ กิจกรรมการสร้างแบรนด์ ซึ่งได้ถูกยกระดับความสำคัญขึ้นมาโดยไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมหลักที่เป็นกลยุทธ์ในระดับองค์กรธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจ และก่อนที่จะมาถึงยุคนี้ แต่ละยุคมีการพัฒนามาอย่างไร วันนี้บารามีซี่จะมาสรุปประเด็นสำคัญของธุรกิจแต่ละยุคให้ฟัง

1.0

ในยุค Industry 1.0 นั้นเริ่มต้นจากการถือกำเนิดของเครื่องจักรไอน้ำ ซึ่งช่วยผ่อนแรงการทำงานของผู้ผลิต เป็นการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานผลิตมาเป็นการใช้เครื่องจักร โดยผู้บริโภคในช่วงแรกนี้จะมุ่งเน้นการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้งานที่ได้มาตรฐาน (Functional value) ผู้ผลิตในยุคนี้จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ และผลักดันรายได้ด้วยการขาย เราเรียกว่า Business 1.0

2.0

ยุคสมัยของ Industry 2.0 เป็นช่วงที่เกิดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า เริ่มเกิดภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ เป็นยุคที่เริ่มเกิดแนวคิดการตลาดขึ้น โดยมีการผลักดันการขายและสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าด้วยภาพลักษณ์เชิงอารมณ์มากขึ้น เป็นการเข้าสู่ยุค Business 2.0

3.0

ถัดมาในยุค Industry 3.0 ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ กระบวนการผลิตมีความเป็นอัตโนมัติ (Automation) และลดต้นทุนจากการใช้แรงงานคน การแข่งขันที่รุนแรงและมุ่งเน้นผลกำไร ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตใจ โดยการสร้างความมีจิตวิญญาณ (Spiritual) ให้กับแบรนด์ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ในยุค Business 3.0

4.0

และในยุค Industry 4.0 ในปัจจุบัน เกิดการเชื่อมโยงการทำงานต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดสำคัญคือ Internet of Things และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเช่นกัน จึงเข้าสู่ยุค Business 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคทั้งในแง่ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจ

จึงเป็นที่มาว่าทำไมธุรกิจยุค 4.0 ที่ถูกควบคุมโดยอินเทอร์เน็ต ต้องสร้างประสบการณ์ทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยการมีโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ , โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจแบบใหม่ๆ และ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน