Baramizi Brand Consult

การสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบัน คือ การสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางธุรกิจBrand Consult ในแบบ Baramizi Group เราเปรียบการสร้าง แบรนด์ เหมือนการปลูกต้นไม้ ที่ต้นไม้ต้นนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของกลุ่ม เป้าหมาย เพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานของเราจะเริ่มตั้งแต่รากฐาน ขององค์กร นั่นคือ กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุม เมื่อได้ข้อมูลที่สกัด ออกมาจะถูกต่อยอดไปสู่การจัดทำกลยุทธ์องค์กร ซึ่งกลยุทธ์ คือ สิ่งสำคัญที่จะเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ และจะถูกต่อยอดไปสู่ การออกแบบประสบการณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าของแบรนด์จะได้รับ และนี่คือ การสร้างแบรนด์ และธุรกิจไปสู่ยุคใหม่ (Brand and Business Transformation)

A few of our clients