นโยบายการคืนเงิน

บริษัท บารามีซี่ จำกัด “บริษัทฯ” ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ใช้บริการในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ท่านสั่งซื้อได้ ไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ
 2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้
  1.1 กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินเต็มจำนวน หรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ใช้บริการผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
  2.2 กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet ระบบจะทำการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ท่านใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วันทำการ
  2.3 กรณีผู้ใช้บริการชำระเงินเต็มจำนวนโดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประทศไทย บริษัท จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับการแจ้งจาก Call Center
 3. บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้าในกรณี ดังนี้
  3.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าผิด เป็นต้น
  3.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  3.3 รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี ที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
  3.4 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of Mind) ของผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
 4. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ เนื่องจากกรณี ดังนี้
  4.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้าเว็บไซต์ไม่ตรงกับราคาที่ผู้ซื้อจ่ายจริง หรือมีค่าใช่จ่ายแอบแฝงที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์
  4.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้จากระบบ เช่น ความผิดพลาดของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือระบบประมวลผลของ Server เป็นต้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดจากเหตุสุดวิสัย
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า