นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บารามีซี่ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (“Baramizi Group” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ baramizi.co.th และเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ Baramizi Group

ขอความกรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด และยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องนี้อย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบว่า คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและจะดำเนินการเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับเราเท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ของเรา ทางเราได้เก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
  ท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ ZIP
  Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นตัน
 2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัคร (Sign up/Register) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านพิ่มเติม เช่น วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (lnterests) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นตัน
 3. นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เราจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) การบันทึกหน้าเว็บไซต์ (Web Page) ของเว็บไชต์ที่ผู้บริการเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
 4. เว็บไซต์ของเราอาจมีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ที่เรามีข้อตกลงในเครือข่ายด้วย เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์อื่นดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไชต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไชต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ เราแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็น
  ส่วนตัวและความปลอดภัยของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 1. Baramizi Group จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเราเท่านั้น
 2. Baramizi Group ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 3. ในกรณีที่ Baramizi Group ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Baramizi Group เป็นต้น Baramizi Group จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Baramizi Group

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้ หรือแชร์ขัอมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก Baramizi Group ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ Baramizi Group ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมล์แอดเดรส (Email Address)

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Baramizi Group จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น Baramizi Group จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือข้อมูลที่ Baramizi Group ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไชต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งขัอมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (Baramizi Group) สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการรลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม

ทั้งนี้ Baramizi Group จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Baramizi Group เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ Baramizi Group ต่อไป