“Bangchak” Brand Transformation เจาะลึกกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

กว่าศตวรรษที่โลกได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทำให้ทรัพยากรต่างถูกใช้และขาดการรักษาฟื้นฟู ปัจจุบันทุกภาคเศรษฐกิจต่างให้ความสำคัญและเริ่มตั้งเป้าหมายร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวคือ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อชนรุ่นหลัง เช่นเดียวกันกับ “กลุ่มบริษัทบางจาก” ที่ได้นำมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายขององค์กรสู่การสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

1. ส่องดูบางจากโฉมใหม่

วิสัยทัศน์ และพันธกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทบางจาก
บางจากกับคุณค่าที่ปลี่ยนไป

เมื่อบางจากตัดสินใจก้าวสู่อนาคต การทรานส์ฟอร์มแบรนด์ (Brand Transformation) จึงเป็นเครื่องมือที่บางจากใช้เพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่อย่าง​ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” โดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนวัตกรรมสีเขียว จากภาพจำเดิมที่บางจากเป็นเพียงแค่ปั๊มน้ำมันและจุดแวะพัก ก็ได้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายการใช้ชีวิตของผู้คนหลากไลฟ์สไตล์ ทั้งยังได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจมากขึ้นปรับ Brand Portfolio กลายเป็น “กลุ่มบริษัทบางจาก” จากเดิมแค่มีโรงกลั่นฯ และธุรกิจการตลาดอย่างร้านที่ให้บริการในสถานีน้ำมัน ขยายสู่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และธุรกิจใหม่อื่นๆ เพื่อมุ่งตอบสนองเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ สู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและชีวิตของผู้คน

รูปทรงใบไม้ที่ยังคงกลิ่นอายบางจาก และลักษณะวงจร Mubius แบบ Infinity ที่สะท้อนการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่สิ้นสุด
สัญลักษณ์ของแต่ละธุรกิจที่อ้างอิงจากโลโก้หลักของกลุ่มธุรกิจบางจาก

 

อัตลักษณ์ “ใบไม้ใบใหม่” ของบางจาก

ด้วยเหตุนี้อัตลักษณ์ของแบรนด์กลุ่มบริษัทบางจากอย่างโลโก้ใบไม้ที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดี ได้ถูกเปลี่ยนสู่ “ใบไม้ใบใหม่” ที่สะท้อนถึงอนาคตและความทันสมัย โดยยังคงตัวตนเดิมของบางจากไว้ผ่านรูปทรง “ใบไม้” ที่ผสมกับรูปทราง Mobius และ Infinity ที่สื่อถึงการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ไม่สิ้นสุด ทั้งยังส่งต่ออัตลักษณ์นี้ให้แก่กลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือ เพื่อตอกย้ำแนวทางของกลุ่มบริษัทบางจากที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

2. 2 กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

และด้วยความตั้งใจในการมุ่งเป็นอันดับหนึ่งสู่บริษัทพลังงานในอนาคต จึงได้กำเนิด 2 กลยุทธ์เพื่อตอบสนอง 2 เป้าหมายให้กลุ่มบริษัทบางจากดำเนินตามทางของวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืน โดยยังคงความมั่นคงทางพลังงานและเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการนวัตกรรมสีเขียว 

2.1 กลยุทธ์ 3S 
  • Security : สร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้ความสำคัญกับแหล่งต้นน้ำของพลังงาน คือ การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจการตลาด ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ และธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำมันและเชื้อเพลิงชีวภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน
  • Stability : บริหารจัดการ Portfolio ให้เติบโตและกระจายความเสี่ยงสู่ธุรกิจที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอ คือ การลงทุนในธุรกิจที่มีรายได้และผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • Sustainability : พัฒนาธุรกิจและต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน คือ การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนหรือต่อยอด Core Business ให้เติบโตและยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยกลยุทธ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการอัพสเกล 5 กลุ่มธุรกิจหลักๆในเครือบางจาก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาด กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร

2.2 กลยุทธ์ 4 Green (4G) 
  • Green Business คือ การเน้นลงทุนในกิจการใหม่ๆที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการนำนวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green Initiatives) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • Green Production คือ การยกระดับคุณภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำและพลังงาน
  • Your Greenovative Destination คือ การสร้างประสบการณ์และนวัตกรรมสีเขียวรูปแบบใหม่ผ่านการใช้บริการสถานีน้ำมันบางจาก ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • Green Society คือ การดำเนินงานเพื่อดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีพ.ศ. 2573 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปีพ.ศ. 2593

ซึ่งกลยุทธ์ 4 Green เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ที่องค์กรก็ยังปฏิบัติตามและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเสมอมา เพื่อมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ได้อย่างมั่นคง

3. ความคาดหวังจาก Brand Transformation

โดยในผลประกอบการ 3 ไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2565 มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 37,773 ล้านบาท ที่คาดว่าในไตรมาสที่ 4 จะมี EBITDA อยู่ที่ 40,000 ล้านบาท โดยในการ Brand Transform ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม EBITDA เป็น 70,000 ล้านบาทภายในปี 2573 ด้วยงบประมาณการลงทุนใน 8 ปี อยู่ที่ราวๆ 200,000 ล้านบาท ซึ่งความคาดหวังในด้านรายได้นี้แทบนับเป็นเป้าหมายหลักส่วนใหญ่ของแบรนด์ทั้งหลายที่ทำ Brand Transformation เพื่อวางรากฐานสู่ความยั่งยืน

สรุป : มุ่งสู่อนาคตใหม่

อนาคตที่ทำเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยธรรมาภิบาลที่ดีของบางจากและการไม่หยุดที่จะพัฒนา ทำให้บางจากมุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมากกว่าสถานีจ่ายน้ำมัน แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทุกวัย ทั้งยังขยายโอกาสของบริษัทสู่ธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงในโลกธุรกิจแห่งอนาคต โดยล่าสุดได้มีการเทคโอเวอร์เอสโซ่ซึ่งจะยิ่งเป็นการเสริมพลังประสิทธิภาพต้นทุนให้กับบางจากในธุรกิจโรงกลั่นและสถานีน้ำมันมากยิ่งขึ้น การเตรียมพร้อมในการวางรากฐานของบางจากผ่านการทรานส์ฟอร์มแบรนด์ (Brand Transformation) จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ “กลุ่มบริษัทบางจาก” มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานในอนาคต

……………………………………

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

https://www.bangchak.co.th/storage/document/ar/ar2021-th.pdf 

https://www.brandage.com/article/33571 

https://thestandard.co/bangchak-new-logo/ 

https://www.prachachat.net/economy/news-1127855 

https://btimes.biz/whatsup/

https://marketeeronline.co/archives/279909