THE STRATEGY X FUTURE FOOD EP.1 Why Future Food?

“THE STRATEGY” หมากรุกยังต้องคิด หมากธุรกิจไม่คิดได้ไง

รายการที่จะมาชวนคุยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

The Strategy x Future Food EP.1 Why Future Food?

โดย : จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (หวก) / CEO Baramizi Group & Brand Consultant

ติดตามความรู้ด้านการสร้างแบรนด์และกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่

Website : www.baramizi.co.th

Facebook : baramizi

LineOA : @baramizi

ติดต่อ Baramizi Group

Contact : 02-714-0433