BRZ Interview : Brand Transformation for NSI #1

ประสบการณ์ตรงจาก คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำ Brand transformation กับ Baramizi Brand Consult