Brand Future EP.2 เปลี่ยนผ่านธุรกิจให้ทันโลกยุค 4.0

Podcast ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์จาก Baramizi

EP.2 เปลี่ยนผ่านธุรกิจให้ทันโลกยุค 4.0

ทำความรู้จักกับยุคของการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ละยุคแตกต่างกันอย่างไร? และธุรกิจที่เราออกแบบและสร้างแบรนด์นั้นถูกต้องและตามยุคสมัยหรือไม่? และเราจะเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้ทันยุค 4.0 ได้อย่างไร?

ติดตามได้ทาง
Youtube: https://youtu.be/JM74kLUdaX4
Sound Cloud: https://soundcloud.com/brandfuture/
Sportify: Brand Future