Brand Future EP.3 ทฤษฎีต้นไม้ Tree Theory

Podcast ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์จาก Baramizi

EP.3 ทฤษฎีต้นไม้ Tree Theory

เนื้อหาเบื้องต้น: อยากสร้างแบรนด์ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน? กลัวผิดพลาด? ลงทุนแล้วได้อะไร?คุ้มมั้ย? นำไปใช้อย่างไร? หาคำตอบได้จากทฤษฎีต้นไม้

Youtube: https://youtu.be/DiNnfONE95Q
Sound Cloud: https://soundcloud.com/brandfuture/
Sportify: Brand Future