Brand Future EP.1 Brand Future แบรนด์แห่งอนาคต

Podcast ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์จาก Baramizi

EP.1 Brand Future แบรนด์แห่งอนาคต

แบรนด์ยุคใหม่เปลี่ยนจากยุคสมัยก่อนอย่างมาก ทำให้ปัจจุบันแบรนด์จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในธุรกิจ
การสร้างแบรนด์แห่งอนาคตให้ถูกต้อง และเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามหาศาลเราต้อง คิดอย่างไร? และ ทำอย่างไร?

ติดตามได้ทาง
Youtube: https://youtu.be/JM74kLUdaX4
Sound Cloud: https://soundcloud.com/brandfuture/
Sportify: Brand Future