KT optics

หลังจากที่ KT optic ใช้โลโก้ด้วยตัวหนังสือเรียบง่ายสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และถึงแม้ KT optic จะยึดครอง market share ของตลาดการค้าแว่นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ผู้บริหารของทาง KT optic ก็ยังให้ความสำคัญของการ re-brand และในที่สุด บารามีซี่ก็มีโอกาสได้เป็นผู้ร่วมคิด วิจัยและสร้างผลงานในการปรับภาพลักษณ์ให้ KT optic ในปี2011 ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจแว่นตาด้วย concept :  Tropical Paradise