Jaymart

เนื่องด้วยทางองค์กร กำลังก้าวเข้าสู่แห่งการเป็นมหาชน ดังนั้นทางผู้บริหารจึงมีนโยบายที่ต้องการสร้างแบรนด์ และการปรับปรุงรูปแบบร้านให้มีระบบ และสร้างประสบการณ์กับลูกค้ามากขึ้น โดยใช้กระบวนการวิจัยการออกแบบ รวมถึงการทำให้ผู้บริหารและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการนี้ ภายใต้ Concept “just enjoy”