CAT

ด้วยทาง CAT มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบร้าน เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อกับทาง CAT ได้  ดังนั้นบรรยากาศของร้านต้องสามารถสื่อถึงแบรนด์ CAT ได้ ทางบริษัทฯ จึงนำเสนอถึงรูปแบบของการทำการสื่อสารภายในร้านในเฉพาะจุดที่เป็น Contact Point สำคัญ พร้อมรูปแบบของการสื่อสารที่ต้องการนำเสนอ