Aurora

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการปรับเรื่องภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงรูปแบบร้านให้มีการจัดระบบที่ง่ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน และการตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทั้งองค์รวมของแบรนด์ที่จะได้ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร