เจาะการทำ Internal Brand สไตล์ WHA Group

อย่างที่เราได้พูดกันเสมอมาเกี่ยวกับการทำ Internal Brand ที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยภายในที่องค์กรควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถทำให้แบรนด์ของเราแข็งแกร่งได้ วันนี้ผมเลยจะพาทุกๆคนมาเรียนรู้อย่างเจาะลึกถึงหลักการในการบริหารคนของบริษัทเบอร์ต้นในประเทศอย่างกลุ่มบริษัท WHA Group ที่มีมูลค่าธุรกิจรวมกว่า 150,000 ล้านบาท

WHA คือใคร? ทำไมจึงเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจ?

กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำด้านโลจิสตกิส์และพลังงานแบบครบวงจร โดยการบริหารงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจใหญ่ ได้แก่ โลจิสติกส์  นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยธุรกิจเหล่านี้มีการเชื่อมโยงกันเกิดเป็นระบบนิเวศขององค์กรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจรกลายเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ

โดยปัจจุบัน WHA Group คิดการณ์ใหญ่ จากอาณาจักรโลจิสติกส์ครบวงจร ได้มุ่งสู่เป้าหมายอย่างการเป็น Tech Company ด้วยการทำ Digital Transformation ที่ไม่เพียงแต่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เท่านั้น แต่การปรับโครงสร้างองค์กรและปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มี DNA เดียวกันนั้นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

แนวทางการสร้าง Internal ของ WHA Group

1. จุดมุ่งหมายและจิตวิญญาณที่ชัดเจน (Spirit)

เมื่อคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน บริษัทก็ยิ่งไปได้ไกล ซึ่งบุคคลที่จะมาชี้ถึงเป้าหมายขององค์กรได้ชัดเจนกว่าใครนั้นก็คงต้องเป็น “ผู้นำองค์กร” ที่ไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงแค่ผู้กำหนดกลยุทธ์ของบริษัท แต่จำเป็นต้องมีจิตวิญญาณที่ต้องการให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้า โดยจะต้องถ่ายทอดไปให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ความชัดเจนถึงทิศทางที่องค์กรกำลังเดินไป และทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากยิ่งขึ้น

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Culture)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งก็เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เพราะหากองค์กรมีแต่คนเก่ง แต่ไม่ได้ทำงานเป็นทีม ต่างคนต่างทำงาน นับวันเข้าก็ยิ่งเหมือนเร่งบริษัทให้เข้าสู่ความล้มเหลว ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ WHA Group ตระหนักถึง โดยสิ่งที่ทำให้ WHA Group เติบโตมาได้อย่างเข้มแข็งจนกลายเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศได้นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากมุมมองการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน ด้วยมุมมองที่ว่าการบริหารองค์กรนั้นเปรียบเสมือนวงออร์เคสตรา การนำคนที่มีความถนัดที่แตกต่างกันดั่งเครื่องดนตรีที่หลากหลาย เมื่อนำมาอยู่ร่วมกันภายใต้ผู้นำที่เป็นคนกำหนดกลยุทธ์ จะส่งผลทำให้ทุกคนสามารถประสานความสามารถเหล่านั้นออกไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นทีม จนสุดท้ายหล่อหลอมออกมาเป็นเสียงเพลงที่ความไพเราะอย่างที่สุดได้

3. การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Empower)

หากองค์กรหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะ ก็เท่ากับการนับเวลารอวันล้มเหลว เพราะการบอกงานให้คนในองค์กรทำแบบนั้น ทำแบบนี้ตามคำสั่ง ไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเสนอความคิดเห็น ไม่รับฟังคนอื่นๆ และไม่ให้พวกเขาได้ลองสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ก็เปรียบเสมือนการตีกรอบความคิดที่จะทำให้องค์กรไม่มีการเติบโต ไม่ได้เรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่ๆนั่นเอง

4. เพิ่มคนมีความสามารถเข้ามาในองค์กร (Talent)

ทีมที่มีความสามารถย่อมสร้างองค์กรให้เติบโต WHA Group ไม่เพียงหาประเมินช่องว่างของทักษะที่ขาดของบุคลากรและพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเท่านั้น ทว่าบริษัทได้มีดึงดูดคนที่มีความสามารถผ่านการส่งมอบคุณค่าองค์กรให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่มีความสามารถมั่นใจถึงวิสัยทัศน์ และอนาคตของบริษัทที่ก้าวไกล เพราะการดึงดูดคนด้วยจำนวนเงินนั้นนอกจากจะไม่สร้างสรรค์แล้ว ความยั่งยืนก็ยิ่งหาไม่ได้ เพราะหากสิ่งที่ดึงดูดคนเป็นตัวเงินแล้ว สิ่งที่ดึงดูดให้เขาออกจากองค์กรไปก็เป็นตัวเงินเช่นเดียวกัน

สรุป

เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กร ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือกลยุทธ์ที่เฉียบคมเพียงเท่านั้น แต่การทำให้คนภายในองค์กรมีเลือดเนื้อและวัฒนธรรมแบบเดียวกันนั้นนับเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อที่ทุกคนจะได้มีจุดหมายเดียวกัน และผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้