กลยุทธ์แบรนด์ที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไร ?

Great Brand Strategy  การมีกลยุทธ์แบรนด์ที่ยอดเยี่ยม
กลยุทธ์แบรนด์ที่ยอดเยี่ยมมาจากกระบวนการที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน และกระบวนการที่ว่านี่เป็นอย่างไร ?จากประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่มีผู้บริหารท่านไหนที่ไม่อยากมีกลยุทธ์ที่ดี แต่ส่วนมากนั้นขาดกระบวนการที่ช่วยให้ความสามารถของผู้บริหารนั้นถูกเหลาให้คมและมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อนำไปเป็นนโยบายในภาพใหญ่ขององค์กรต่อไป กระบวนการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นเกิดคุณสมบัติอะไร
บ้าง ? 

คุณสมบัติที่ 1 การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร (Engagement)
การมีส่วนร่วมนั้นช่วยทำให้คนในองค์กรเกิดการยอมรับและรู้สึกถึงการเป็นเข้าของแบรนด์ร่วมกัน กลยุทธ์แบรนด์ที่ผ่านกระบวนการนี้ มีโอกาสที่คนนองค์กรจะเข้าใจและเมื่อเข้าใจได้ดีแล้วนั้นการนำไปปฏิบัติจริงก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาด้วยนั่นเอง

คุณสมบัติที่ 2 สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก
กลยุทธ์แบรนด์ที่สำคัญมากๆในยุคนี้ ต้องทำให้วิสัยทัศน์แบรนด์สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือเรียกว่า เมกะเทรนด์ ก็ว่าได้ ซึ่งในยุคนี้ธุรกิจบางประเภทไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไป เช่น อุตสาหกรรมฟิล์ม, รถยนต์แบบดั้งเดิม, สื่อแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติที่ 3 เข้าใจความต้องทั้ง Needs และ Unmet Needs ของลูกค้า
กลยุทุทธ์แบรนด์ที่ดีนั้นถ้าได้เข้าใจความต้องการลูกค้าที่เจาะถึงระดับ Unmet Need หรือความต้องการแฝงได้แล้วนั้นจะทำให้การกำหนดคุณค่าแบรนด์หรือ Brand Value  มีความคมชัดและแม่นยำ ซึ่งการสร้างแบรนด์ให้เป็น Asset ระยะยาวนั้นต้องมีความต่อเนื่องในการสร้างคุณค่าแบรนด์ที่สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หรือคำนึงแค่เพียงการขายของระยะสั้นเท่านั้น

ภาพประกอบ 1 คือ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามทัศนคติที่ทำให้เราสามารถเข้าใจความต้องการแฝงในแต่ละกลุ่มได้

ภาพประกอบ 2 คือ การทำความเข้าใจแบบ Unmet Needs จำเป็นต้องจัดทำเป็น Visual ที่ทำให้เข้าใจลูกค้าในเชิง Emotional ได้มากขึ้น


คุณสมบัติที่ 4 สร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
กลยุทธ์แบรนด์ต้องมีการกำหนดจุดยืนแบรนด์หรือ Brand positioning ที่แตกต่างออกไปจากคู่แข่ง
เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้าที่สามารถทำให้แบรนด์ของเรามีมีที่ยืนในใจของลูกค้าที่ชัดเจน

การสร้างความแตกต่างนั้นมีหลายปัจจัยที่จะทำให้แบรนด์เราแตกต่างทั้งในส่วนของการสร้างจุดยืนแบรนด์, การกำหนดคุณค่าแบรนด์ และการออกแบบระบบอัตลักษณ์แบรนด์ เป็นต้น 

คุณสมบัติที่ 5 การมีจุดมุ่งหมายหรือจิตวิญญาณเฉพาะตัวที่ชัดเจน
แบรนด์ที่ดีต้องเป็นมากกว่า แค่การขายของไปวันๆ แต่แบรนด์ที่ดีจะขายความเชื่อ จะขายแนวคิด จะขายสิ่งที่แบรนด์ตัวเองเกิดขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายพิเศษเหล่านี้ ดังนี้กลยุทธ์แบรนด์ที่ดีต้องบ่งชี้ถึง จิตวิญญาณของตนเองที่บอกจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่มากกว่าแค่เรื่องผลประกอบการและกำไรทางการเงิน 

สำหรับกลยุทธ์ในข้อนี้บางบริษัทอาจจะใช้คำว่า Brand Purpose ก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ในบารามีซี่ เราจะเรียกสิ่งนี้ว่า Brand Spiritual หรือ จิตวิญญาณแบรนด์ที่บ่งชี้ถึงแนวคิดว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร ? สร้างคุณค่าอะไรให้ผู้คน ( ที่มากกว่าลูกค้า )

ทั้ง 5 คุณสมบัตินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกได้ว่ากลยุทธ์แบรนด์ที่ถือเป็นเข็มทิศสำคัญในการบริหารแบรนด์ สร้างแบรนด์ให้เป็นสินทรัพย์ได้จริงนั้นได้มาตรฐานและเป็นกลยุทะ์แบรนด์ที่ดี จริงๆ

ลองสำรวจดูนะครับว่ากลยุทธ์แบรนด์เราผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามนี้แล้วหรือยัง ? 

ตัวอย่างกรณีศึกษากลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ

 • Tsuchiya Randoseru ส่งมอบจิตวิญญาณของแบรนด์
  หลักคือ  เราไม่ได้ขายกระเป๋า แต่เราคือ “ความทรงจำที่ดีตลอดช่วง 6 ปี ของเด็กและครอบครัว” สิ่งที่จะอยู่กับเด็กๆ 6 ปี คือความใส่ใจในรายละเอียดจากช่างฝีมือที่ส่งผ่านกระเป๋า

  • Touchpoint : Tsuchiya Randoseru Website (6 Years of Memories + Artisan)
   • หน้าแรก
    • แสดงความใส่ใจ : บทความแสดงที่มา ขั้นตอนกว่าจะเป็นกระเป๋า
    • ความทรงจำที่ดี : สัมภาษณ์ครอบครัวที่เป็นลูกค้า
   • Store
   • Choose a school bag เลือกแบบกระเป๋า
   • Request Catalog แบบฟอร์มขอแคตตาล็อกประจำปี

  • Key Success : Tsuchiya Randoseru IG