BRAND FUTURE VALUATION #02 องค์กรเราเติบโตทางธุรกิจขั้นไหน?

องค์กรเราอยู่ในการเติบโตทางธุรกิจขั้นไหน?

ธุรกิจขนาดใหญ่ทุกธุรกิจย่อมเคยเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมาก่อน โดยองค์กรที่มีขนาดที่แตกต่างกันย่อมต้องการปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตที่แตกต่างกัน Baramizi Group ได้พัฒนาแบบจำลอง 5S Growth Model ขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงกลไกในเติบโตขององค์กร และปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้องค์กรก้าวข้ามลำดับขั้นของการเติบโตจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 5 stages ดังนี้

1 ขั้นการก่อตั้งธุรกิจใหม่ (Start-up)

ผู้ก่อตั้งบริษัทมีไอเดียความคิดเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของผู้บริโภคได้โดยที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบ ผู้ก่อตั้งธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์ กล้าเสี่ยง ความกระหายที่จะประสบความสำเร็จ (Passion) และองค์ความรู้ในการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลียนแบบไม่ได้

2 ขั้นการดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด (Survival) 

การผลักดันให้สินค้าหรือธุรกิจนั้นเป็นที่ยอมรับในตลาด โดยการมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมารับผิดชอบงานเฉพาะด้านเหล่านั้น และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

3 ขั้นการอยู่ตัวของธุรกิจ (Stable) 

อัตราการเติบโตของธุรกิจจะเริ่มคงที่ สามารถจัดระเบียบการทำงานภายในให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และค้นหาแนวทางที่จะทำให้ธุรกิจกลับไปเติบโตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ (Start-ups) ส่วนใหญ่มักติดอยู่ในลำดับขั้นนี้

4 ขั้นการขยายตัวของธุรกิจ (Scalable) 

ธุรกิจเริ่มกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายฐานลูกค้า หรือขยายขอบเขตธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท พร้อมปรับปรุงโครงสร้างการทำงานเพื่อรองรับการขยายตัว

5 ขั้นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustain) 

ขั้นสุดท้ายของวงจรการเติบโตธุรกิจ คือ การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจต้องมีความเป็นพลวัตร (Dynamics) พร้อมที่จะปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปได้

คำถามที่เกิดขึ้นถัดมา คือ การสร้างแบรนด์ (Brand Building) เป็นกิจกรรมสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เพียงเท่านั้นหรือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ (Start-up Business) จำเป็นต้องสร้างแบรนด์ไหม เมื่อย้อนกลับไปว่าแบรนด์เป็นกิจกรรมระดับองค์กรที่ช่วยกำหนดทิศทางขององค์กรแล้ว การสร้างแบรนด์นั้นก็ควรเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ประกอบการได้มีแนวคิดจะเริ่มดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การสร้างแบรนด์ย่อมเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อทุกธุรกิจ แต่กระบวนการในการสร้างแบรนด์สำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจอาจมีความแตกต่างกันออกตามโครงสร้างแต่ละองค์กร ขนาดของธุรกิจ และทรัพยากรที่มีอยู่นั่นเอง