ทำไมการทำธุรกิจยุคนี้ต้องให้ความสำคัญกับ Green Transformation เราสามารถนำโอกาสที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Green Transformation มาสร้างเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้หรือไม่

🌎 ปฏิเสธไม่ได้ว่าทิศทางของโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนตํ่าอันเนื่องมาจากที่โลกและนานาประเทศต้องเจอกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดสภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติต่างๆ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ

⚡️เพราะกฎกติกาและมาตรการใหม่ด้าน Green ส่งอิทธิพลต่อภาคธุรกิจให้ต้องปรับตัว

สืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติปี 2022 (COP 27) และรวมถึงกฎกติกาหลากหลายด้านที่สร้างแรงผลักดันนำไปสู่สังคมคาร์บอนตำ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎด้านการค้าระหว่างประเทศที่สหภาพยุโรป (EU) ที่กำลังจะกำหนดให้สินค้าใดๆก็ตามที่ส่งออกไปยังEU จะต้องมีใบรับรองการปล่อยกาศเรือนกระจกเท่านั้น ดังนั้นประเทศไทยจึงหันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยปัจจุบันไทยมีการวางแผนพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนานาประเทศ

📝 โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงและได้ตกลงสัญญาไว้กับนานาอารยประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายว่าภายในปีค.ศ. 2050 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และต่อไปเป็น Net Zero ในปี ค.ศ. 2065 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีการวางแผนกติกาต่างๆในอนาคตอีกมากมาย เพื่อให้สอดรับและเป็นไปตามเป้าหมาย ดังเช่น Thailand Taxonomy และ CBAM เป็นต้น รวมถึงภาคธนาคารต่างๆที่เริ่มวางนโยบายเกี่ยวกับสินเชื่อสีเขียวในการพิจารณนาปล่อยสินเชื่อจะได้รับเงินทุนที่มีดอกเบี้ยที่ดีกว่าเมื่อธุรกิจนั้นถูกจัดอยู่ในระดับกรีนตามแต่ที่สถาบันทางการเงินจัดกฎเกณฑ์มาตรฐานไว้

🌳 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในภาคส่วนของธุรกิจ บริษัทต่างๆทั่วโลกไม่เพียงแต่ในประเทศไทย ต่างให้ความสนใจและมีการทำธุรกิจแบบ Green Transformation โดยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการปล่อยคาร์บอนทั้งในรูปแบบเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังเช่นที่เราเริ่มเห็นหลากหลายธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับพลังงานสะอาด เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV), โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell), สถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV เป็นต้น

🎯สรุป
การทำธุรกิจในยุคที่นานาประเทศทั่วโลกต่างตระหนักและให้ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อโลก ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และการดำรงอยู่ของมนุษย์ ซึ่งประเทศและทวีปต่างๆจึงมีการออกนโยบาย กฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นในการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้จึงต้องมีการปรับตัวเป็นการทำธุรกิจให้เป็น Green หรือ Green Transformation จึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นในการทำธุรกิจในยุคสมัยนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้วหากมองการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ เราสามารถนำโอกาสที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Green Transformation มาสร้างเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้มากมาย

#Green #GreenTransformation #กม #Business #Baramizi #BaramiziOutlookReport