XPERIENCE DESIGN FUTURE TREND 2019-20 ครั้งแรก !! กับข้อมูลวิจัยเทรนด์สำหรับการพัฒนาธุรกิจของวงการอสังหาริมทรัพย์

Fast to Forward…

ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุคแห่ง “ปลาเร็ว”​ กิน “ปลาช้า”​ Baramizi Lab ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำวิจัย Future Lab ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภคคนไทย และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์รอบโลกมาโดยตลอด เราครุ่นคิดว่าทำอย่างไรให้สามารถเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจในวงการนี้ให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

เราจึงสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการทำงานขึ้นโดยการจัดทำข้อมูลวิจัยเทรนด์ชุด Xperience Design Future Trend 2019-20 สำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ข้อมูลวิจัยเทรนด์ชุดนี้จะกล่าวถึงแนวโน้มการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เป็นโอกาสใหม่ๆ ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่สอดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมและความต้องการของคนไทย โดยใช้กระบวนการวิจัยเทรนด์ที่เรียกว่า “Glocal Movement Trend Methodology” ดังภาพ

กระบวนการวิจัยนี้ผสมผสานการทำงานด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเชื่อมโยงกับพฤติกรรม วิถีชีวิต และทัศนคติของคนไทยที่กำลังต้องการซื้อที่อยู่อาศัย รวมถึงมีการจัดทำ Trend Lab Test กับผู้บริโภคชาวไทยโดยตรงว่า มีแนวโน้มสนใจแนวคิดแบบใดมากที่สุดในการมองหาที่อยู่อาศัยของพวกเขาทำให้เราได้ข้อมูลวิจัยเทรนด์ที่มีมิติในทุกแง่มุมทั้งจากแนวโน้มทั่วโลก จากมุมมองผู้เชี่ยวชาญ และจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนไทย

ผลการวิจัยทั้งหมด ทำให้เราพบแนวโน้มของการออกแบบประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด จำนวน 27 เทรนด์ (ครอบคลุมทุกมิติของ Key Imapct ทางด้าน Mega Trend ที่เข้ามากระทบกับทัศนคติการอยู่อาศัยของผู้คน) การเข้าใจให้กระจ่างถึงโอกาสทั้งหมดที่เป็นไปได้สำคัญมากสำหรับการวิเคราะห์หาเส้นทางที่แบรนด์ต้องการเดินหน้าธุรกิจไป เนื้อหาทั้งหมดที่คุณจะพบในงานวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วย

Introduction: บทนำ

1. Why ‘Xperience Design’: ทำไมการออกแบบประสบการณ์จึงสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ

2. Trend Research Methodology: เราจัดทำชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์อย่างไร

3. The Key Impact of the Year: จาก Mega Trend สู่ผลกระทบต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20

4. Xperience Design Future Trend 2019-20: แนวโน้มการออกแบบประสบการณ์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2019-20 (จำนวน 27 เทรนด์)

5. Local Movement: สถานการณ์พฤติกรรมและทัศนคติของคนไทย และเทรนด์แบบใดที่คนไทยมีแนวโน้มตอบรับมากที่สุด

6. The Future Business Opportunities: โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

ข้อมูลวิจัยเทรนด์ชุด Xperience Design Future Trend 2019-20 นี้ คือเครื่องมือของการพัฒนาธุรกิจ การใช้งานข้อมูลวิจัยเทรนด์อย่างถูกต้องจึงควรเป็นการใช้ข้อมูลวิจัยเทรนด์เป็นภาษากลางในการบูรณาการทีมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อคลอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นแบบฉบับขององค์กรเอง Workflow การทำงานที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งในการออกนวัตกรรมใหม่ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกแล้วคาดการณ์ผลลัพธ์ไม่ได้ จึงควรมีกระบวนการ ดังนี้

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลวิจัยเทรนด์ของ Baramizi Lab และข้อมูลเทรนด์ทั่วๆ ไป

สำหรับองค์กรใดสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณนนท์นลิน (ป่าน)  / 063-9326961  [email protected]

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” Steve Jobs 

Baramizi Lab มุ่งสร้างสรรค์เครื่องมือสำหรับภาคธุรกิจเพื่อการแข่งขันในโลกยุคใหม่