SACICT Craft Trend 2020 เทรนด์เพื่อการพัฒนาธุรกิจในแวดวงหัตถศิลป์ ที่ไม่ควรพลาด! Craft Trend 2020

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ  “SACICT Craft Trend 2020” ภายในงาน SACICT Craft Trend Talk 2019

SACICT Craft Trend 2020 จัดทำโดยทีมวิจัย มีกระบวนการจัดทำตั้งแต่การ Spot กรณีศึกษาจำนวนมาก ศึกษาเทรนด์ผู้บริโภค และข้อมูลจากสำนักวิจัยเทรนด์ชั้นนำของโลก นำผลสรุปเข้าสู่กระบวนการ Craft Trend Guru Panel ทำการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญสหสาขา เพื่อวิเคราะห์โอกาสและแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากทิศทางเทรนด์ของโลก ให้เชื่อมโยงกับผู้บริโภคไทย แล้วจึงพัฒนาเป็น SACICT Craft Trend 2020

โดยผู้วิจัยได้การประเมินปัจจัยระดับมหภาคต่างๆ ที่กระทบผู้บริโภคในด้านอารมณ์ ทัศนคติและการดำเนินชีวิต ผลสรุปได้พบทัศนคติการใช้ชีวิตที่สำคัญในผู้บริโภคจำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งประเมินว่าจะส่งอิทธิพลทางความคิดต่อผู้บริโภคในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ และสังเคราะห์เป็นแนวทางในการออกแบบงานหัตถศิลป์ 4 แนวทางได้แก่ Serenergy, Utopioneer, Anti-boring และ Precidealist มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. Serenergy คือ กลุ่ม ผู้บริโภคที่มองหาบางอย่างเพื่อ เติมเต็ม คุณค่า ค้นหาวิถีชีวิตใหม่ที่มีสติ ยั่งยืน ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลให้ชีวิต สงบ ผ่อนคลาย คนกลุ่มนี้นำไปสู่แนวทางการออกแบบ

True Value ตระหนักในคุณค่าแท้ มี Keywords สำคัญได้แก่ NOWNESS (มีสติรู้ทันปัจจุบัน), CIRCULAR ECONOMY (เศรษฐกิจหมุนเวียน), SANCTUARY (พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตใจ)

2. Utopioneer คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มองหาความท้าทายของโลกสมัยใหม่ ทะเยอทะยานที่จะเรียนรู้และทดลองกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อบุกเบิกเส้นทางสู่อนาคตสร้างสังคมที่ดีกว่า สร้างโลกที่ดีขึ้น เพื่อเข้าใกล้โลกในอุดมคติให้มากที่สุด คนกลุ่มนี้นำไปสู่แนวทางการออกแบบ

TECHNICAL CRAFT นวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์ Keywords สำคัญได้แก่ BEYOND LIMIT (ก้าวข้ามข้อจำกัด), BIOMIMICRY (นวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ), UTILITARIAN (ถือประโยชน์เป็นสำคัญ)

3. Anti-boring ใช้ชีวิตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างคิด ช่างฝัน เปี่ยมจินตนาการ สนุกสนาน ชอบผจญภัย เปิดใจให้กับโลกรอบตัว เพื่อผสมผสานให้เกิดความเป็นตนเอง คนกลุ่มนี้นำไปสู่แนวทางการออกแบบ

HAPPINESS PLAY เล่นอย่างสร้างสรรค์ Keywords สำคัญได้แก่ EXPERIMENT (กล้าทดลอง), POSITIVE (มองโลกในแง่ดี), FANTASY (จินตนาการเพ้อฝัน), TRIBAL (อัตลักษณ์ชนเผ่า)

4. Precidealist คือ กลุ่มคนมีอุดมการณ์อันแรงกล้า เป็นผู้นำทางความคิด มีจุดยืนที่ชัดเจน มีชื่อเสียงในสังคม น่าหลงใหล ลึกซึ้ง สนใจรากและที่มา คนกลุ่มนี้นำไปสู่แนวทางการออกแบบ

HERITAGE  FUSION หลอมรวมรากทางศิลปะอันล้ำค่า Keywords สำคัญได้แก่ LIBERAL (เสรีนิยม), MYSTERY (ลึกลับน่าค้นหา), GLAMOROUS (มีเสน่ห์ น่ามอง)

สำหรับเนื้อหาฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ e-book SACICT Craft Trend Book 2020 ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.sacict.or.th/th/listitem/2150

หรือดาวน์โหลดไฟล์ e-book โดยเข้าที่ https://www.sacict.or.th/th ไปที่คลังข้อมูลหัตถศิลป์ และเลือกทิศทางหัตถศิลป์

หากต้องการเข้าเยี่ยมชมสินค้าต้นแบบที่สอดรับกับทิศทางเทรนด์ SACICT Craft Trend 2020 สามารเข้าชมได้ที่ Innovation Craft Gallery ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ชั้น 2