9 Series Trend ที่ Impact ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

อากาศที่เป็นมลพิษแบบนี้ วงการอสังหาริมทรัพย์จะสามารถออกแบบประสบการณ์อย่างไรได้บ้าง?

จาก Key Impact ที่ส่งผลกระทบต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ในปี 2019 ศูนย์วิจัยคอนเซปต์และการออกแบบแห่งอนาคต Baramizi Lab ได้ทำการวิจัยที่เป็นระดับมหภาค ค้นพบ 9 ซีรี่ส์เทรนด์ใหญ่ ได้แก่
1.Ageing Series
2.Micro Living Series
3.Luxury Series
4.Smart Living Series
5.Prop Tech Series
6.Sustainability Series
7.Wellness Series
8.Sharing Community Series
9.Diaster Adaptive Sereis

ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศไทยเองเริ่มมีภัยพิบัติ เช่น พายุปาบึก หรือข่าวแผ่นดินไหวในบางจังหวัด ซึ่งถ้าดู จากซีรี่ส์เทรนด์ก็จะอยู่ภายใต้ “Diaster Adaptive Sereis” แต่ที่เริ่มส่งผลมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว คือ อากาศที่มีค่าดัชนีเกินมาตราฐาน หรือเรียกว่าเป็นมลพิษ ซึ่งอยู่ภายใต้ “Wellness Series” ที่ประกอบด้วยการออกแบบประสบการณ์ 6 Xperience Design Future Trend แต่ขอหยิบยกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งคือเทรนด์

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR PURIFIER Trend – เทรนด์ที่คำนึงถึงการอยู่อาศัยโดยสร้างสุขภาวะภายในที่อยู่ให้เหมาะสม ซึ่งเป็นการทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น ด้วยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมของวัสดุ

ในชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์เรามีการแนะนำ Key Experiene ที่น่าสนใจ 1 ในนั้น คือการใช้นวัตกรรมทางด้านวัสดุ (Material) สนับสนุนความปลอดภัยและอากาศที่หายใจได้สะดวก การหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศสามารถทำให้สภาพแวดล้อมผู้ใช้อยู่ภายใต้อากาศสะอาด ซึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ กรณีศึกษา The Breathe Brick นวัตกรรมเพื่ออาคารสามารถระบายอากาศภายในได้โดยใช้พลังธรรมชาติ
นวัตกรรมเพื่ออาคารสามารถระบายอากาศภายในได้โดยใช้พลังธรรมชาติ ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Carmen Trudell ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรม Poly San Luis Obispo ได้แรง บันดาลใจ จากเครื่องดูด ฝุ่นหี่ หมุนเวียนอากาศผ่านพายุไซโคลนภายในผนัง จุดเด่น คือส่วนกลางด้านในของอิฐ ที่นักออกแบบ ได้ติดตั้งระบบไซโคลนดักฝุ่น ที่มีการแยก อนุภาคฝุ่นละอองออกจากอากาศ ไปไว้ใน ถังพักที่ฐานของผนัง ส่วนประกอบสำคัญ สองส่วน ได้แก่ คอนกรีตอิฐ และคอปเปลอร์ พลาสติก (ข้อต่อที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล) ทั้งสองมีส่วนช่วยในการจัดเรียงอิฐและเปิด ทางให้อากาศจากภายนอกเข้าสู่รูโหว่ในตัว อิฐ ตัวอิฐคอนกรีตเองจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยม มุม (faceted) เมื่อเรียงตัวกันจะเกิดช่องว่าง ซึ่งทำให้อากาศผ่านเข้าในระบบได้โดยตรง และยังมีช่องว่างอีกส่วนสำหรับใส่โครงสร้าง ที่เป็นเหล็ก
จาก 9 ซีรี่ส์เทรนด์ใหญ่ ศูนย์วิจัยแห่งอนาคต Baramizi Lab ได้ทำการวิจัยและค้นพบ 27 การออกแบบประสบการณ์ของที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ในชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ Xperiece Design Future Trend 2019-20 มีข้อมูลในเชิงลึกที่กล่าวถึงแนวโน้มเทรนด์ที่สอดรับกับความต้องการของผู้ที่มีโอกาสจะซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งมีอีกหลากหลายเทรนด์ประกอบกรณีศึกษาที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีโอกาสบางอย่างที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดได้

** บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ขายแค่ต้วสินค้าที่เป็นที่พักอาศัย แต่ควรส่งมอบประสบการณ์การพักอาศัย ซึ่งทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง **

++ สำหรับท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์เพิ่มเติมหรือขอตัวอย่างชุดข้อมูลนี้สามารถ ติดต่อได้ที่ Line@ : @baramizi
หรือต้องตัวอย่างชุดข้อมูลวิจัยเทรนด์ หรือเนื้อหา 9 เทรนด์ฟรี!!! https://goo.gl/forms/sNPtUEZkbnhZ31Gf2