เจาะลึกเฉพาะข้อมูลเทรนด์ Biodiverse Dining การกินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลเฉพาะเทรนด์ Biodiverse Dining การกินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เนื้อหาในเล่มเทรนด์ Biodiverse Dining   ประกอบไปด้วย
✅ Mega Trends
✅ Case Study of Biodiverse Dining
✅ Local Movements