เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดฟรี

ข้อมูลวิจัย THE DAY AFTER CRISIS เมื่อ COVID-19 สิ้นสุดลง พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร?

โลกหลัง COVID-19 ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร?

ประโยคคำถามนี้คงอยู่ในใจของคนทำธุรกิจหลายๆ คนมาตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีนักวิเคราะห์และสำนักข่าวมากมายออกมาร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรม “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และกลุ่มธุรกิจใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ หากแต่ทั้งหมดยังเป็นการคาดการณ์และยังไม่มีข้อมูลที่ชี้ชัดให้เห็นถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการรับมืออย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคคนไทยก็อาจจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพมากพอในการเห็นภาพทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจริงๆ

ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต Baramizi Lab ร่วมกับรศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ ประธานหลักสูตร MBA Executive คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกันจัดทำงานวิจัยชุด “The Day After Crisis” ขึ้น เพื่อถอดรหัสและคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคแห่งอนาคตที่จะส่งผลต่อการเฝ้าระวังและการเตรียมการรับมือของภาคธุรกิจ

โดยวิธีการวิจัยคือการเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 443 ตัวอย่าง (ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล 23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563)โดยชุดคำถามที่ทีมวิจัยสร้างขึ้นนี้ตั้งอยู่พื้นฐานที่เราทราบเงื่อนไขดีว่า ช่วงเวลาขณะนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากผู้บริโภคเองก็อาจไม่สามารถมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนได้ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราทุกคนในช่วงเวลาที่ทำแบบสอบถามนั้นล้วนแล้วแต่ได้เผชิญสภาวะวิกฤตที่เราถูกบีบให้ต้องรับมือกับมันมาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว เราตั้งสมมติฐานว่าเป็นช่วงเวลาที่นานพอที่เราจะเรียนรู้ผลกระทบ และซึมซับและวัดผลพฤติกรรมใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเรา และพอจะเลือกได้แล้วว่าอะไรเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มันดีขึ้น ที่เราอยากจะตัดสินใจให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต่อไปแม้จะจบวิกฤตครั้งนี้ไปแล้วก็ตาม ชุดคำถามทั้งหมดจึงค่อนข้างเน้นย้ำไปที่การเชิญชวนให้ผู้ร่วมทำวิจัยตอบคำถามโดยพิจารณาถึงการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นหลักว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาเลือกแล้วว่าจะทำต่อไป หรือเลิกทำเปรียบเทียบปริมาณระหว่างช่วงหลังจากคลาย Lock Down กับช่วงเวลาปกติก่อนเกิด COVID-19

การประมาณการของน้ำหนักในค่าบวกและลบของงานวิจัยชิ้นนี้น่าจะพอให้มุมมองที่สามารถตีความต่อได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างในระดับไหน อย่างไร และเอื้อให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าวิกฤตต่อธุรกิจของตนที่เกิดตามมาจากสภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนในยุคใหม่จะต้องเตรียมรับมืออย่างไร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากรายงานวิจัยชุดนี้ ซึ่งเป็นชุดที่ 1 ของซีรีส์ “The Day After Crisis” ได้แก่
1. น้ำหนักของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
2. “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคชาวไทยมีอะไรบ้าง อะไรเปลี่ยนมาก และอะไรเปลี่ยนน้อย
3. “ความปกติใหม่” ในแต่ละมิติของการใช้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไร
4. เพศชายและเพศหญิง วัยรุ่น วัยทำงาน หรือวัยเก๋า จะเกิด “ความปกติใหม่” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5. การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลกระทบอย่างไรกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ บ้าง แต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมรับมือระดับใด

ทีมวิจัย Baramizi Lab หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานชุดข้อมูลวิจัยชุดนี้จะช่วยชี้แนะและให้ภาพความเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น-กลางของผู้บริโภคชาวไทยและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในประเทศได้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบแผนธุรกิจและปรับตัวรับมือหรือคว้าโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที และเราเชื่อเสมอว่าธุรกิจยุคใหม่ต้องใช้ข้อมูลทำงาน