CorporateCulture_FutureLabResearch

17 Shades of Corporate Culture 17 รูปแบบการทำงานของคนในองค์กร

เมื่อทุกองค์กรถามหาความยั่งยืน แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องมี คือ เรื่องคนในองค์กรที่ต้องเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปอนาคตได้ แต่ความยาก อยู่ที่การจะหล่อหลอมคนภายใน เพราะ 1 องค์กรนั้นย่อมมีคนที่มีความคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนี้ไม่สามารถสร้างได้ระยะเวลาอันสั้น แต่หากเราเข้าใจรูปแบบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน เราก็จะสามารถ

  1. มีเครื่องมือ หรือวิธีการในการออกแบบเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ง่ายขึ้น รวมถึงรู้ปัญหาปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น 
  2. สร้างระบบการจัดสรรหาพนักงานใหม่ให้สอดรับกับคนที่องค์กรต้องการ 

จากข้อมูลวิจัยที่ทาง ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ ได้ทำร่วมกับ Synchrotron Light Research Institute (Publ. Org.) และ รศ.ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์ จัดทำในรูปแบบ Literature Review เราได้ค้นพบรูปแบบของ Culture ในองค์กร 17 รูปแบบ 

CorporateCulture_BaramiziLab
17 Shades of Organizational Culture

จากผลวิจัยที่ได้ทดลองจัดทำร่วมกับอีกหลายองค์กรนั้นทำให้ได้ข้อสรุปว่า 17 Shades of Corporate Culture นี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถใช้ X-ray องค์กรได้ว่า ปัจจุบันองค์กรของเรามีวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อยรูปแบบเป็นอย่างไร สอดรับกับทิศทางแห่งอนาคตที่กำหนดไว้หรือไม่ ภายในองค์กรมีวัฒนธรรมย่อยอยู่กี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็นใคร ซึ่งผลการประเมินเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถมีโจทย์ในการออกแบบโปรแกรมในการพัฒนา Culture ขององค์กรได้อย่างแม่นยำ สอดรับทั้งเป้าหมายใหญ่องค์กรและเป้าหมายระดับการพัฒนาบุคลากร

ผลการวิจัยที่สำคัญอีกส่วนคือคณะผู้วิจัยพบว่าความต้องการของบุคลากรมีความแตกต่างกันตามช่วงวัย ในการออกแบบโปรแกรมกิจกรรมหรือ HR Mechanism ต่างๆ ในยุคถัดไปจากนี้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่มีความ Personalize หรือเฉพาะบุคคลให้ได้มากขึ้น ซึ่งหากต้องการค้นหาไอเดียสร้างสรรค์ในการจัดทำแผนงานประจำปีในการพัฒนาบุคลากรและสร้าง Culture ก็สามารถใช้กระบวนการวิจัยแบบ Future Lab และการทำ Trend Gymnasium มาร่วมด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และแตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะวัฒนธรรมเปรียบเหมือนดินที่ดี เมื่อบุคลากรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็จะยิ่งทำให้เกิดต้นไม้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงนำพาองค์กรสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การสร้างวัฒนธรรมที่สอดรับกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่คือหนึ่งหัวใจสำคัญของการเป็น Adaptive Business ที่ทำให้ธุรกิจสามารถโอบกอดความเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Literature Review ได้ที่ https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=98776

คณะผู้ร่วมจัดทำข้อมูลวิจัย

Sarawut Sujitjorn*, Nuttapol Assarut**, Naphatthira Mungthanaworakun*, Porama Tiptanasup***, Nuttawutti Tavornvisitporn***

*Synchrotron Light Research Institute (Publ. Org.), Nakhon Ratchasima, Thailand

**Business School, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

***Baramizi Lab Co. Ltd., Bangkok, Thailand