Internal Branding สร้างแบรนด์ภายใน ด้วย 5 องค์ประกอบองค์กรที่ดี

การสร้างแบรนด์ ต้องเริ่มสร้างจากภายใน โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ “องค์กร”
โดยองค์กรที่ดี จะประกอบไปด้วยลักษณะ ดังนี้

1. องค์กรที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)
คือการที่องค์กรนั้นมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งภาวะการทำงานเป็นทีมทำให้แต่ละฝ่ายสามารถเรียนรู้การทำงานได้อย่าง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นองค์กรที่เข้าถึงตัวพนักงาน องค์กรที่มี Learning Culture ที่ดี มักจะมี Internal Branding ที่แข็งแรง

2. องค์กรที่ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ (Shared Vision)
การร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ มีผลต่อความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างมาก ด้วยการสร้าง องค์กรที่ทุกคนสามารถเข้าใจว่าเราจะเดินไปในทิศทางทางไหน มีเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) เป็นอย่างไร มุ่งทำงานในเชิงคุณค่าหรือเชิงธุรกิจ และสามารถเข้าใจแผนการดำเนินงาน (Road Map) ของธุรกิจได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยทำให้ทุกคนในองค์กรเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับ เคลื่อนธุรกิจขององค์กรไปด้วยกัน

3. องค์กรที่เปิดใจ (Open Mind Culture)
คือการที่เมื่อพนักงานคนใดคนหนึ่งในทีมมีเรื่องอึดอัดใจ ไม่เข้าใจ พวกเขาจะกล้าถามกันและกันใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องบอกผ่านใคร ดังนั้นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบเปิดใจ ส่วนใหญ่จะเป็น องค์กรที่ทำงานเป็นทีมร่วมกันได้ดี มีการทำงานเป็นทีมที่เข้มข้นและแข็งแรง แต่ละคนไว้ใจซึ่งกันและ กัน ทำให้เกิดความกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิด ต่อยอดพัฒนาองค์กรได้อีกมากมาย

4. การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Sharing Culture)
วัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้มักจะผสานตัวบุคคลกับเรื่องกลไกของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยอาจมี การมีการจัดพื้นที่ให้แบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์กับเพื่อนๆ ในองค์กรโดยไม่ต้องเปิดเผย ตัวตน ทำให้พนักงานได้แบ่งปันกันอย่างเปิดเผย ให้โอกาสบางคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเสนอไอเดีย หรือความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมที่ซ่อนอยู่ แต่ไม่มีโอกาสได้แบ่งปันออกมา เกิดการทำงานร่วม กันและสามารถแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ระหว่างทีมได้ ซึ่งจะสะท้อนตัวชี้วัดความเข้มแข็งในมิติของ ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

5. องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Culture)
เป็นลักษณะขององค์กรที่มีวัฒนธรรมในการค้นคว้า พัฒนาและแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ลองนึกภาพว่าทำไมองค์กรชั้นนำอย่าง Sony Walkman ที่ในอดีตคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงจะต้องมีติดตัวแทบทุกคน แพ้ให้กับ ipod ที่มีสโลแกน “1000 เพลงในกระเป๋าคุณ” หรือ Kodak ที่ไม่ได้ใส่ใจ ว่านวัตกรรมจะมาเปลี่ยนโลกได้จริง จึงล่มสลายให้กับการมาแทนที่ของกล้องดิจิทัล สิ่งเหล่านี้เองเป็น สิ่งที่สะท้อนถึงความเป็น Innovation Culture ว่าองค์กรนั้นให้คุณค่าหรือผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม แห่งการสร้างนวัตกรรมมากน้อยเพียงใด

แม้ว่าเราจะพบกับสถานการณ์แบบใด ถ้าเราเป็นองค์กรที่มีองค์ประกอบต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้ง 5 ข้อ จะทำให้องค์กรของเรานั้นเกิดการขับเคลื่อนแบรนด์เพื่อ Transformation สู่ยุคใหม่ได้อย่าง แท้จริง