Experience Design Research to Create the Powerful Brand

เมื่อโลกปัจจุบันมีการเติบโตด้วยเทคโนโลยีค่อนข้างสูง การเข้าถึงข้อมูลทำได้โดยง่ายได้ และจากเหตุดังกล่าว ส่งผลให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว ทำให้ภาคธุรกิจต้องตามกลุ่มเป้าหมายให้ทัน เพื่อการเข้าไปครองใจกลุ่มเป้าหมายของตนเองให้ได้ จึงทำให้ยุคปัจจุบันภาคธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันที่สูง และแบรนด์ต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ผ่านการออกแบบประสบการณ์ที่ดี เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเราเชื่อว่าการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ มาจากการพัฒนาประสบการณ์ที่แบรนด์หรือธุรกิจส่งมอบให้ลูกค้า ดังนั้นการออกแบบประสบการณ์ที่ดีจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างแน่นอน

การออกแบบประสบการณ์ (User Experience Design – UXD) คือ กระบวนการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงการที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท สินค้า และบริการอย่างรอบด้าน (นิยามโดย  JAKOB NIELSEN และ DON NORMAN) นัยยะสำคัญของนิยามนี้ คือ ผู้นิยามต้องการจะบอกกล่าวนักคิด นักออกแบบ เจ้าของแบรนด์ว่าเราไม่ควรมองแยกส่วนกันและสนใจเพียงบางเรื่องแต่ละเลยบางเรื่อง อาทิ ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์มากแต่ละเลยขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้ใช้ จึงต้องพัฒนานิยามและคำเรียกจากศาสตร์ของ “User-centered Design” กลายเป็น “User Experience Design” เพื่อให้บรรดานักออกแบบและเจ้าของสินค้าได้มององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครบองค์นั่นเอง

การพัฒนาประสบการณ์ที่ดีนั้นเริ่มต้นที่ความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถขุดค้นจนเจอความต้องการที่ซ่อนเร้นหรือ Unmet Need ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแบรนด์และการออกแบบให้โดดเด่นแตกต่างได้ซึ่งศาสตร์นี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบเฉพาะทางที่ต้องสร้างเครื่องมือพิเศษและต้องมีรูปแบบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม

TCDC Commons เป็นองค์กรภาครัฐที่สนับสนุนภาคธุรกิจและผู้ปฏิบัติสายงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือผู้ที่สนใจในด้าน UX Design (User Experience Design) จับมือร่วมกับบริษัท บารามีซี่ แล็บ จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยเพื่อการออกแบบประสบการณ์ที่มีแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้จากการวิจัยกว่า 10 ปีมาถ่ายทอดเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างและสร้างแนวทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจในยุค 4.0 สู่การพลิกโฉมธุรกิจในอนาคต

เนื้อหาของการเสวนา:
: ทำความเข้าใจกับ User’s Experience Design สำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่?
: กรณีศึกษา พลังของการสร้าง User Experience ที่ดีเป็นอย่างไร?
: เป้าหมายในการพัฒนา User Experience Design ของแบรนด์ยุคใหม่
: แบรนด์ยุคใหม่ต้องมุ่งเป้าในการพัฒนา User Experience อย่างไรบ้าง? และตัวชี้วัดคืออะไร?
: การวิจัยเพื่อการออกแบบประสบการณ์ที่ดีนั้น ทำไมต้องเป็นต้องเป็นรูปแบบ Experience Design Research และ Experience Design Research ต่างกับ Market Research อย่างไร?

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามและลงทะเบียนได้ที่ช่องทางนี้ https://www.facebook.com/events/206420803532922/

Course speakers

Baramizi Lab Director & Asst. CEOคุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์