​THAICOM

Brand : Thaicom
Company : THAICOM PUBLIC Co., Ltd.
Industry :  Telecommunication Satellite
Keywords : Thaicom, Satellite, SpaceTech, New Space, Brand Transformation
Year : 2022

Scope of work :  
1. Brand Transformation Strategy
2. New Branding (Space Tech Event)
3. Brand Identity Design 

Challenge :
ความท้าทายที่ 1. การเปลี่ยนแปลงทางเมกะเทรนด์ของโลก ส่งผลให้องค์กรไทยคมต้องปรับตัวตาม จากความสามารถหลัก ( Competency ) ด้านเทคโนโลยีดาวเทียม สู่การเปลี่ยนไปสู่ยุคของธุรกิจอวกาศ ทำให้องค์กรต้องปรับตัวสู่ธุรกิจด้าน New Space
ความท้าทายที่ 2. การทรานส์ฟอร์มองค์กรต้องทำให้พนักงานเข้าใจในทิศทางขององค์กร ตลอดจนวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงถึง Intenal Culture และ Core Value ที่ต้องปรับตัวตาม 

Strategy :
กลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มองค์กร กลยุทธ์ที่สำคัญคือ
1.
การใช้ข้อมูลวิจัยด้าน Future Trend ด้าน New Space Business มาเป็นข้อมูลในการเข้าร่วม Workshop กับทีมบริหารเพื่อทำให้ทุกคนสามารถมองไปยังเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ที่ทางไทยคมต้องการนำพาธุรกิจไปสู่ยุคใหม่
2. Future Scenario Strategy
การสร้างฉากทัศน์ในอนาคตที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับวิสัยทัศน์ใหม่อย่างแท้จริง
3. Empathize
ผ่านกระบวนการรับฟังผู้บริหารในหลายระดับ และสร้างความมีส่วนร่วมให้ทุกคนรู้สึกว่าการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสันทัศน์ใหม่ นั้นมาจากทุกๆคนอย่างแท้จริง และทำให้รู้สึกอยากขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน