ทำไมต้องเที่ยวแบบ Creative Tourism Thailand

ทำไมต้องเที่ยวแบบ Creative Tourism Thailand

วันนี้เราขอแนะนำแบรนด์การท่องเที่ยวที่บารามีซี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ให้แก่ภาครัฐ เพื่อผลักดันการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน “Creative Tourism Thailand”

Creative Tourism (CT) หรือ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวที่เริ่มถูกใช้อย่างแพร่หลาย แต่แท้จริงแล้วคำว่าสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวจะแตกต่างกว่าการท่องเที่ยวอื่นๆ อย่างไร

เริ่มแรกคงต้องเริ่มจากนิยามของ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” (Creative Tourism) ที่เริ่มปรากฎขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2543 โดย ริชาร์ดส และเรย์มอนด์ (Greg Richards และ Crispin Raymond) จนในปี พ.ศ. 2549 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้กำหนดนิยาม “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การเดินทางที่มุ่งไปสู่ความผูกพัน และประสบการณ์จริงแท้ที่เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปะ มรดกวัฒนธรรม หรือคุณลักษณะพิเศษของพื้นที่นั้น และนำมาซึ่งความเชื่อมโยงกับผู้คนซึ่งอาศัยในพื้นที่ และเป็นผู้รังสรรค์วัฒนธรรมที่มีชีวิตนั้น”

ซึ่งหากอ่านเพียงแค่คำนิยามอาจจะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้อาจจะใช้ประยุกต์กับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ได้ด้วย จึงมีการระบุรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นว่าต้องมี “ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และกระบวนการออกแบบการท่องเที่ยว จึงนำมาสู่ The 3S Principles
1. เรื่องราว (Stories)
มีเรื่องราวจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านการ สืบค้น ร้อยเรียง ออกแบบและนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
2. อรรถรส (Senses)
สามารถจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory Analysis) ได้แก่ การมองเห็น (Seeing) การดมกลิ่น (Smelling) การได้ยิน (Hearing) การสัมผัส (Touching) และการลิ้มรส (Tasting)
3. การออกแบบอย่างมีลีลาเหนือชั้น (Sophistication)
กิจกรรมมีความลื่นไหล โดดเด่นและแตกต่าง สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รังสรรค์ผลงานใหม่ๆ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีลีลาและชั้นเชิงในการสื่อความหมายและนำเสนอ รู้จังหวะ รู้วิธีที่เหมาะสมในการสร้างความน่าสนใจให้กับสิ่งที่นำเสนอ

และเมื่อลองย้อนกลับมาว่า “ทำไมต้องมาเที่ยวแบบ CT” เพราะการท่องเที่ยวรูปแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคน เราคงบอกได้ว่าการท่องเที่ยวแบบ CT ในแบบไทยๆ คือการผสานความเป็นไทยๆ ที่แสนจะสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบ Thai Style และการลงมือสัมผัส ได้ประสบการณ์อย่างแท้จริง (Hands on Experience) จนนำมาสู่การต่อยอดความคิด เกิดความรู้ มุมมอง และทัศนคติใหม่ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านความเป็นไทยที่น่าค้นหา ชุมชนที่น่าสนใจ การได้ลงมือทำ และสร้างแรงบันดาลใจจากความเป็นไทยรอบตัว

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ค้นพบศักยภาพของตัวเองยิ่งไปกว่านั้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความภาคภูมิใจในคุณค่าของชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้จริง